Erfgoedkoepel - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Erfgoedkoepel

ERFGOEDKOEPEL BERKELLAND

Zaterdag 11 september 2010 is in kasteel Huize Ruurlo de Erfgoedkoepel Berkelland officieel van start gegaan.
Namens de gemeente Berkelland was burgemeester H. Bloemen aanwezig.
Alle  Historische verenigingen in Berkelland waren vertegenwoordigd.

Onderstaand de ondertekening van de officiële oprichtingsovereenkomst en de toespraak door de
voorzitter Bert van der Ziel van de Historische Kring Eibergen.

Erfgoedkoepel Berkelland

De gemeente Berkelland is gezegend met vele plaatselijke historische verenigingen en stichtingen die de belangstelling voor en het onderzoek naar het verleden van de eigen plaats en streek willen bevorderen. Om hun doelstellingen nog beter te kunnen realiseren verklaren onderstaande verenigingen en stichtingen samenwerking met elkaar te zoeken en een 'Erfgoedkoepel Berkelland' in het leven roepen.
De samenwerking kan betrekking hebben op
- het bestuderen van locale en regionale historie,
- het uitgeven van publicaties,
- het organiseren van activiteiten in historisch verband in de ruimste zin van het woord,
- het behoud van roerende of onroerende goederen met historische waarde,
- het adviseren van gemeentebestuur, ProWonen en andere instanties met het oog op het behoud van cultuurhistorische waarden.

Deelname staat open voor alle historische verenigingen en stichtingen in de gemeente Berkelland.
Dit samenwerkingsverband tast op geen enkele manier de eigenstandigheid van de deelnemende organisaties aan. Het behoud van verschillende organisaties wordt belangrijk geacht omdat juist de plaatselijke binding velen stimuleert tot het leveren van een bijdrage aan de activiteiten.
Samenwerking wordt gezocht waar dit meerwaarde oplevert.
Minimaal twee keer per jaar komen afvaardigingen van de besturen bij elkaar om acties en plannen uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en te bevorderen. De bijeenkomsten vinden roulerend plaats bij de deelnemende verenigingen.
De gastheer/-vrouw treedt op als voorzitter van de bijeenkomst.
De kosten die gemaakt worden bij samenwerkingsprojecten worden in onderling overleg tussen de verenigingen gedeeld naar rato van ieders aandeel en belang.

Aldus overeengekomen en getekend, 11 september 2010


Historische Vereniging Borculo
Historische Vereniging Old Reurle
Historische Kring Neede Historische Vereniging Oud Noordijk
Stichting Erfgoed Gelselaar
Stichting Oud Beltrum
Historische Kring Eibergen


--------------------------------------------------------------------------------

Startbijeenkomst Erfgoedkoepel Berkelland
Zaterdag 11 september, 11.30 uur in het Kasteel Ruurlo.


Bij deze gelegenheid, nu zeven historische verenigingen en stichtingen een Erfgoedkoepel Berkelland oprichten, zou je een diepgaand betoog kunnen opzetten over de historische samenhang die de voormalige gemeentes (van voor de gemeentelijke herindeling) met elkaar hebben. Ik ga dat niet doen, ik ga hier niet met u terugblikken in een geschiedenis van vele, vele eeuwen. Anderen zouden dat veel beter kunnen.
Bovendien is zo’n doorwrocht en imposant historisch verhaal niet nodig om te verklaren waarom wij vandaag deze Erfgoedkoepel Berkelland starten.
Ook zal ik geen pleidooi houden voor een bijzondere professor die zou kunnen helpen meer samenhang te brengen in het werk van historische verenigingen en stichtingen die nu op eigen houtje werken. In Twente wil men graag een speciale hoogleraar die helpen kan bij het in beeld krijgen van de Twentse ontwikkeling. We hebben hierover onlangs in de Twentse Courant Tubantia uitspraken kunnen lezen van burgemeester Den Oudsten van Enschede en van Professor Lissa Roberts van de Universiteit Twente.
Hun intenties delen we wel.
“Geschiedenis is niet iets dat voorbij is, iets oud en afgeslotens dat ver achter ons ligt. Geschiedenis is iets dat in heden en toekomst doorloopt. Geschiedenis gaat over de lijnen die je kunt trekken van verleden naar heden. Om verder te kunnen komen in de toekomst moet je weten waar je vandaan komt.”
Zoals gezegd, de intenties die in Twente leven, delen we van harte. Ook wij zijn er van doordrongen dat als je weet wat hier vroeger gebeurd is, je meer oog hebt voor de schoonheid van je eigen stad, dorp of streek.
Maar wij, Achterhoekers, hebben het iets minder hoog in de bol dan onze buren.
Wij laten ons graag inspireren door onze eigen Meester Hendrik Willem Heuvel die, pak hem beet honderd jaar geleden, dat bekende boek ‘Oud Achterhoeks Boerenleven’ heeft geschreven. Met dat boek heeft hij volgens zijn kleinzoon het volgende willen zeggen:
“Besef wie je bent, weet waar je wortels liggen en zorg dat je daar trots op kunt blijven.”

Wanneer wij nu een beetje doordenken in de wereld waar Heuvel zo prachtig over schreef, dan wordt de Erfgoedkoepel Berkelland zoiets als goed Achterhoeks naoberschap.
Het is eigenlijk zo simpel als wat.
Bij het bestuderen van plaatselijke en regionale historie, het uitgeven van publicaties, het organiseren van onze activiteiten in historisch verband en onze inspanningen voor het behoud van zaken die cultuurhistorisch van waarde zijn, gaan wij vanaf vandaag over en weer gebruik maken van kennis en ervaringen die bij naburige verenigingen en stichtingen aanwezig is.
Volgens die eerder genoemde professor van de Universiteit Twente, Lissa Roberts, komen locale historici en historische verenigingen over het algemeen nogal stroef tot samenwerking.
Historici zijn, in mijn eigen woorden, vaak nogal individualistisch in gesteld. Ze menen het ook vaak beter te weten dan een ander.
In de gemeente Berkelland ligt dat anders.
Wij weten uit ervaring hoeveel profijt en plezier je kunt beleven van goed naoberschap.
Het brengt je verder dan wanneer ieder voor zich werkt of ploetert.
Door alle verenigingen is daarom enthousiast gereageerd op het initiatief tot de oprichting van de Erfgoedkoepel Berkelland.


En de buurt voor dit naoberschap is in dit geval de gemeente Berkelland.
Dat levert ons nog een extra voordeel op. Onze verenigingen en stichtingen kunnen middels de erfgoedkoepel een meer krachtige partij worden om gemeentelijke besluitvorming of plannen van andere instanties te beïnvloeden wanneer cultuurhistorische waarden in het geding zijn. De gemeente Berkelland zal daar haar voordeel mee kunnen doen.
Zowel inwoners, oud-inwoners als het bestuur van Berkelland zullen dankzij de bundeling van krachten in een erfgoedkoepel, nog veel vernemen van al haar historische verenigingen en stichtingen.

Tenslotte.
Om de kruisbestuiving tussen de verschillende verenigingen en stichtingen een succes te laten zijn willen we graag dat de mensen die actief zijn binnen onze organisaties, zonder belemmeringen initiatieven ontplooien binnen de koepel. Daarom willen we de Erfgoedkoepel Berkelland veel en veel meer te laten zijn dan halfjaarlijkse bijeenkomsten van voorzitters of bestuursdelegaties. De Erfgoedkoepel Berkelland is helemaal niet bedoeld als bestuurlijke koepel. Alle verenigingen blijven immers baas in eigen huis. Onze erfgoedkoepel is vooral een aanvulling op en een ondersteuning van het werk van de plaatselijke historische verenigingen. Ze wil kennis en interesse bundelen, locale historici stimuleren en gelegenheid bieden om ervaring uit te wisselen en elkaar, ook in praktische zaken, van dienst te zijn.
We zullen in komende vergaderingen met elkaar bespreken hoe we dit in meer praktische zin kunnen uitwerken.
Aanknopingspunten zijn er genoeg.
De organisatie van de open monumentendag is er één.
Het is daarom niet voor niets dat deze open monumentendag is gekozen om deze overeenkomst te ondertekenen.
Een mooi voorbeeld van de beoogde samenwerking is de wijze waarop dit jaar de open monumenten is georganiseerd. Niet in alle dorpen is iets groots op touw gezet. Dit jaar is vooral in Noordijk veel is gestoken in evenementen ter gelegenheid van de monumentendag. Zo kunnen we ieder jaar van locatie wisselen en op een meer effectieve wijze aan de weg timmeren.
Op een meer effectieve wijze aan de weg timmeren om de historie van deze streek onder de aandacht van een nog groter publiek te brengen. Dat is wat ons samenbindt.

11.09.2010
Bert van der Ziel
Voorzitter Historische Kring Eibergen.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu