Postkantoor - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Postkantoor

Foto's, Ansichten

In 1912 bleken de werkzaamheden op het hulppostkantoor in Ruurlo zo te zijn toegenomen, dat de gemeenteraad besloot bij de Minister van Waterstaat een verzoek in te dienen, om Ruurlo zo snel mogelijk in ‘’het genot’’ te stellen van een Rijkspost- en Telegraafkantoor.
De gemeente zou dan een ‘’goed gelegen’’ terrein beschikbaar stellen.
Er werd echter op dit verzoek niet gereageerd en moest men zich blijven ‘’behelpen’’ met het hulppostkantoor.
In september 1917 ondernam men een tweede poging.
Er werd toen een commissie ingesteld  ‘’tot de oprichting van een nieuw Rijkspost- en Telegraafkantoor’’.
Over de activiteiten van deze commissie is ons verder niets bekend.
In 1919 kwam er dan eindelijk schot in de zaak.
Op 20 mei van dat jaar kocht de gemeente een stuk grond van ongeveer 4 hectare, gelegen op de hoek van de Borculose- en Lochemseweg (thans Barchemseweg), voor een bedrag van ƒ 2.500,--.
Een deel hiervan, ongeveer 1700 m2, werd gratis ter beschikking gesteld aan het Rijk voor de bouw van het postkantoor.
De gemeente stelde echter één voorwaarde: Er moest voor 1 juli 1920 op dit aanbod worden gereageerd, waarna de bouw binnen één jaar – dus voor 1 juli 1921 – moest zijn begonnen. Ook nu liet het Rijk op zich wachten met het antwoord.
Op 31 januari 1921 kreeg de gemeente bericht, dat men voor het nieuwe postkantoor ongeveer 1.500 m2 nodig had.
Op 4 maart van datzelfde jaar besloot de gemeente het Rijk de benodigde grond te schenken, onder verlenging van de gestelde voorwaarde.
Op verzoek van het Hoofdbestuur van de Posterijen werd deze voorwaarde verlengd tot 1 oktober 1921.
Inderdaad werd voor die datum begonnen met de bouw van het nieuwe postkantoor.
In september 1922 was de bouw gereed en had Ruurlo een eigen Rijkspost- en Telegraafkantoor.
Om ons niet bekende redenen werd het echter niet in gebruik genomen, waardoor het al gauw de bijnaam kreeg ‘’Het dromende Postkantoor’’.
Het eerste ‘’gebruik’’ vond plaats in het voorjaar van 1924.
De gebruiker was echter niet de Post, maar de plaatselijke muziekvereniging, voor wie het gebouw een goed klankbord was voor een concert in de open lucht.
Op 1 september 1924, na een leegstand van bijna 2 jaar, werd het nieuwe postkantoor door de Posterijen in gebruik genomen en kon het zijn deuren voor het publiek openen.
Het gebouw is ook nu nog in gebruik als postkantoor.
Uiteraard hebben er in de loop der jaren wel de nodige veranderingen en aanpassingen plaatsgevonden, doch daarbij is het aanzien van het gebouw nagenoeg gelijk gebleven.

Tot slot nog één opmerking: De bouw van het postkantoor veroorzaakte nogal wat onrust onder de bevolking.
Er ontstond zelfs een felle discussie in diverse kranten tussen de voor- en tegenstanders.
De bouw kon daar echter niet door voorkomen worden.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu