Rapport Staatsbosbeheer - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rapport Staatsbosbeheer


LANDGOED RUURLO

Staatsbosbeheer is de grootste terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie
in Nederland. Door het beheer van bijna 250.000 hectare natuurterrein
drukt deze organisatie een duidelijk stempel op de leefomgeving. Behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden, fraaie landschappen en cultuurhistorie
staan daarbij, naast de productie van hout als de duurzame grondstof, centraal.
In Gelderland beheert Staatsbosbeheer zeven (delen van) landgoederen.
Teneinde bij het beheer van deze terreinen de cultuurhistorie de plek te
geven die het verdient, is besloten voor deze landgoederen een beheervisie
op te stellen, die richtinggevend is voor de planning van herstel- en onderhoudswerkzaamheden
vanuit cultuurhistorisch perspectief. Vooruitlopend
op de totstandkoming van deze beheervisies, waarin op hoofdlijnen de wenselijke
maatregelen zijn opgenomen, is met de provincie Gelderland een
meerjarenafspraak gemaakt in het kader van het Investeringsbudget landelijk
Gebied (ILG). Hierdoor kan de uitvoering van de werkzaamheden voortvarend
ter hand worden genomen. Deze visies zullen onderdeel gaan uitmaken
van uitwerkingsplannen, waarin vanuit een integrale blik op het terrein,
inclusief de gebouwen, de maatregelen zijn opgenomen voor een periode
van 10 jaar.
Tijdens de archiefstudie en veldinventarisatie bleek dat op landgoed Ruurlo
een onverwacht grote invloed van de 19e eeuwse landschapsarchitect
Petzold waarneembaar is. Naar de reikwijdte van zijn invloed is een diepgaande
studie verricht, die heeft geresulteerd in het aanvullende rapport
‘De invloed van C.E.A. Petzold op landgoed Ruurlo’ (SB4, juni 2010).
Voor het opstellen van deze visie zijn een interne begeleidingsgroep en een
externe klankbordgroep ingesteld (zie bijlage 1). Met beide groepen is twee
keer overlegd over de onderzoeksgegevens en de visie en maatregelen op
hoofdlijnen. De aanbevelingen zijn verwerkt in deze visie. Staatsbosbeheer
heeft ervoor gekozen intensief te communiceren met alle betrokkenen over
deze visie en de gevolgen ervan ten aanzien van het beheer. Door middel
van een informatieavond zijn huurders, (erf)pachters, omwonenden en geïnteresseerden
geïnformeerd. Met de gemeente Berkelland, de provincie
Gelderland en de familie Van Heeckeren van Kell zijn vooruitlopend daarop
bilaterale besprekingen gevoerd.

Bekijk de PDF file

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu