Veldhoekschool - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Veldhoekschool

Scholen

Veldhoek school

Toen aan het eind van de vorige eeuw de bestaande school aan de Boskapelweg  (de huidige Boskapel) verdween, ervoeren de bewoners van dit buurtschap dit als een gemis.
Er kwamen dan ook plannen om een nieuwe school te stichten.
Nadat een aantal pogingen van inwoners uit het Hengelose en Zelhemse gedeelte op niets was uitgelopen, ondernam de voorganger van de Nederlands Hervormde Kapel in Ruurlo, de heer H. Boschma, tenslotte weer een poging. En met succes.
Samen met de initiatiefnemers van de eerdere pogingen werd besloten om samen te werken aan de stichting van een nieuwe school in de Veldhoek.
Het voorbereidende werk verliep echter niet altijd even vlot.
Dit kwam mede door het feit, dat er nog geen gelijkstelling was tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.
Men diende verder ook rekening te houden met de diverse geloofsovertuigingen.
De ligging van de school bracht ook nog problemen met zich mee.
De school moest namelijk op een zo centraal mogelijke plaats gebouwd worden.
Nadat een eerste lokatie werd afgewezen, viel de keuze ten slotte op de plaats, waar de school nu nog staat. Op 15 mei 1916 werd toen de ‘’Vereniging tot stichting en instandhouding van een Protestants Christelijke School in de Veldhoek’’ opgericht.
Nog in hetzelfde jaar kon worden overgegaan tot de bouw van een school met twee lokalen en een woning voor het hoofd der school.
Het ontwerp werd gemaakt door architect Enklaar uit Ruurlo en de bouw werd aanbesteed aan W.L. Lusink te Ruurlo voor het bedrag van ƒ 15.444,--.
Dit bedrag werd door de buurtbewoners zelf gedeeltelijk bijeen gebracht; het andere deel werd door een inwoner uit Ruurlo geschonken.
Op 30 maart 1917 kon de nieuwe school officieel worden geopend.
In het feestlied ter gelegenheid van deze opening werd nog eens duidelijk gemaakt, dat de Veldhoek toen nog niet beschikte over ‘’begaanbare’’ wegen.
Het aantal leerlingen, dat de school bezocht, bleef groeien, zodat men in 1950 een derde lokaal en in januari 1954 zelfs een vierde lokaal in gebruik kon nemen.
Dit vierde lokaal kwam echter na een paar jaren alweer leeg te staan, doordat een aantal leerlingen naar de nieuwe christelijke school in het dorp Ruurlo ging.
Omdat de verwarming in de school, alsmede de toiletten, ondanks enkele noodvoorzieningen, grote problemen opleverden, werden deze voorzieningen vernieuwd en aangepast.
Deze verbouwing was in 1973 klaar.
Het vierde lokaal werd in 1979 weer in gebruik genomen voor de opvang van de kleuters.
Dit was de aanloop tot de stichting van een kleuterschool, die in 1980 kon worden geopend.
Door de samenvoeging van de beide scholen tot de basisschool moest het gebouw wederom grondig worden verbouwd.
Lokalen werden aangepast en nieuwe bergruimte werd gecreëerd.
Eind 1983 was ook deze verbouwing voltooid.
Ondanks het feit dat de school intern een totaal nieuw aanzien heeft gekregen, bleef het buitenaanzicht van de school behouden.

School is in 2013 opgeheven en samengegaan met Wolfersveen.


Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu