Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HISTORISCHE VERENIGING OLD REURLE (hierna: “Old Reurle”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Old Reurle, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Old Reurle verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Historische Vereniging Old Reurle
Penningmeester Dhr. A.J. Schepers
Stationsstraat 10
7261 AD  Ruurlo
KvK 40103401

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@oldreurle.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Old Reurle en voor welk doel

2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam, geslacht
  2. b) adresgegevens eventueel postadres
  3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2. Old Reurle verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Old Reurle;
  3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving:

Old Reurle gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Old Reurle. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink in de mailing.

3. Bewaartermijnen

Old Reurle verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Old Reurle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Old Reurle gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de ledenadministratie van Old Reurle kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Old Reurle zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Old Reurle je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@oldreurle.nl.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.oldreurle.nl, en ons kwartaalblad, Onder d’n Kroezeboom, bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.