20 maart Algemene ledenvergadering

Thema-avond elke tweede woensdag van de maand vanaf november.
14 mei 2023
Thema-avond: fotoserie “Terug in de tied” door Geert klein Bluemink
3 maart 2024

20 maart Algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING OLD REURLE
d.d. 20 maart 2024 om 19.30 uur in de Sprankel
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige leden vergadering
Te vinden in Onder d’n Kroezeboom (maart
2024)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris 2023
5. Jaarverslag 2023 penningmeester
6. Verslag kas controlecommissie + verkiezing nieuw
lid
7. Begroting 2024
8. Bestuursverkiezing
Aftredend is Ina Hummelink-Klein Brinke. Ina heeft
te kennen gegeven dat ze nog één jaar bestuurslid wil
blijven om te helpen bij het inwerken van haar opvolger. Wie belangstelling heeft om haar op te volgen
in het bestuur kan zich aanmelden bij de secretaris
voor aanvang van de vergadering.
9. Huishoudelijk Reglement (wijziging). Deze ligt ter
inzage in het archief
10. Rondvraag
11. Sluiting

De thema-avond van maart, verzorgd door de Historische Vereniging “Old Reurle”,

Zal op15 maart a.s. aansluitend aan de jaarvergadering plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.